Szukaj

Brak produktów w koszyku.

Szukaj

Brak produktów w koszyku.

Brak produktów w koszyku.

Regulamin

Regulamin

Spis treści:

 1. Definicje.
 2. Przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy.
 3. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego. 
 4. Ceny.
 5. Dostępność zamówionych towarów.
 6. Formy płatności za zamówienie.
 7. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia.
 8. Odstąpienie od umowy.
 9. Reklamacje Konsumenta.
 10. Reklamacja Przedsiębiorcy.
 11. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych.
 12. Wystawienie faktury i paragonów.
 13. Przetwarzanie danych osobowych.
 14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.
 15. Postanowienia końcowe.

Preambuła

Sklep Internetowy www.niewinni.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz Przedsiębiorca uprzywilejowany;
 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 5. Regulamin – niniejszy dokument;
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego;
 7. Przedsiębiorca uprzywilejowany– osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 8. Sklep Internetowy (Sklep) – strona internetowa, za pośrednictwem której Klient może w szczególności składać Zamówienia znajdujący się pod adresem www.niewinni.pl;
 9. Sprzedawca – Jan Maszczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Niewinni wina alternatywne Jan Maszczyński  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9591847269, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kochanowskiego 6/8a, 40-035 Katowice, adres poczty elektronicznej: kontakt@niewinni.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 793 792 252.
 10. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; 
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 
 14. Usługi Elektroniczne– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy

Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.niewinni.pl jest Jan Maszczyński (dalej jako Sprzedawca) prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Niewinni wina alternatywne Jan Maszczyński,  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9591847269, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Kochanowskiego 6/8a, 40-035 Katowice, adres do doręczeń: Pułaskiego 17/1a, 41-902 Bytom, adres poczty elektronicznej: kontakt@niewinni.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 793 792 252.

Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

3.2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym lub dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które Sprzedawca przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

3.3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. komputer z dostępem do Internetu,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. przeglądarka internetowa,
 4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

3.4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.5. Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

3.6. W celu złożenia oferty nabycia Towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.niewinni.pl i znajdujący się na niej formularz zamówienia. 

3.7. W celu złożenia zamówienia Klient powinien posiadać konto lub wybrać opcję zakupu bez rejestracji: 

 1. Rejestracja Konta 

W ramach rejestracji Konta Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient może też podać numer swojego telefonu komórkowego. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia. W chwili umożliwienia Klientowi dostępu do Konta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Klient może wypowiedzieć umowę dotyczącą Konta w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie. Po założeniu konta / zalogowaniu, Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta, takich jak: historia zamówień; możliwość sprawdzenia na jakim etapie jest ostatnie złożone zamówienie; zapamiętanie adresów wysyłek; możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu.

 1. Zakupy bez rejestracji

Do dokonania zakupu bez rejestracji konieczne jest Zaakceptowanie Regulaminu  oraz podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia (tj. adres e-mail, numer telefonu, adres do wysyłki towaru, imię i nazwisko lub numeru NIP w przypadku zakupu towaru przez przedsiębiorcę).

3.8. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków –

 1. po wypełnieniu Formularza Zamówienia,
 2. kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). 

3.9. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Towar/y, ilość Towaru/ów, miejsce i sposób dostawy Towaru/ów, sposób płatności. W przypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 

3.10. Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych, należy wybrać sposób płatności.

3.11. Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów płatności oferowanych przez Sprzedawcę. 

3.12. W przypadku nieotrzymania zapłaty przez Sprzedawcę, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.

3.13. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia do kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.

3.14. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na podany adres poczty elektronicznej Klienta, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia.

3.15. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem.

Ceny

4.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich, są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

4.2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Sprzedawcę.

Dostępność zamówionych towarów

5.1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są towarami dostępnymi.

5.2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że Towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia
(anulowanie zamówienia).

5.3. W przypadku anulowania zamówienia wszystkie płatności dokonane przez Klienta zostaną mu zwrócone przy użyciu metody płatności, którą dokonana została wpłata. W przypadku anulowania części zamówienia, Klientowi zwrócona zostanie część płatności odpowiadająca kwocie anulowanego zamówienia.

Formy płatności za zamówienie

6.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu  www.tpay.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej  www.tpay.com. 
 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu www.tpay.com

6.2. Termin płatności:

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Sprzedawca uzależnia wysyłkę Produktu od zaksięgowania płatności.

Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

7.1. Dostawy Towaru realizowane są jedynie na terenie Polski. Możliwość wysyłki towaru za granicę istnieje po wysłaniu indywidualnego zapytania na adres kontakt@niewinni.pl.

7.2. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony Towar.

7.3. Ceny za Towar nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy.  Koszt dostawy i wszystkie inne dodatkowe koszty związane z realizacją umowy zostaną przedstawione Klientowi na etapie składania zamówienia.

7.4.  Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia prezentowana jest w witrynie przed zaakceptowaniem przez Klienta skompletowanego zamówienia, całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów jak też koszty dostawy.

7.5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.

7.6. Dostawa odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

7.7. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia w terminie 2 dni roboczych od zaksięgowania płatności za Towar.

Odstąpienie od umowy

8.1. Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

8.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

8.3. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

8.4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany m.in. w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

8.6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Jan Maszczyński, Pułaskiego 17/1a, 41-902 Bytom.

8.7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

8.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

8.9. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

8.10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Reklamacje Konsumenta

9.1. Przedmiotem sprzedaży są Produkty nowe, w stanie nadającym się do użytku zgodnego z ich przeznaczeniem. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.  W przypadku wad Towaru reklamacja może zostać złożona przez Klienta w szczególności:

 1.  pisemnie na adres: ul. Pułaskiego 17/1a, 41-902 Bytom
 2.  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@niewinni.pl

9.2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
 2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

9.3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. 

9.4. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.

9.5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

9.6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

9.7. Sprzedawca  dokonuje wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, ponosi Sprzedawca.

9.8. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający wymianie. Sprzedawca odbierze od Konsumenta towar na swój koszt.

9.9. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 9.4. Regulaminu;
 2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z punktem. 9.5.-9.6.Regulaminu;
 3. Brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w punkcie nr 8 Regulaminu;
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9.10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

9.11. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

9.12. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

9.13.  W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

9.14. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.15. Konsument może wstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z punktu nr 9 Regulaminu.

9.16. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: 

 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 
 2. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
 3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

9.17. .Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

9.18. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Konsumenta niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Konsument zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Towaru na koszt Sprzedawcy na adres ul. Pułaskiego 17/1a, 41-902 Bytom, jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

9.19. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary.

Reklamacja Przedsiębiorcy

10.1. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:

 1. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);
 2. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
 3. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
 4. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.
 5. Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.

Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych

11.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru, która została wskazana w pkt. nr 9 Regulaminu) Klient  może składać pisemnie na adres: Pułaskiego 17/1a, 41-902 Bytom lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@niewinni.pl

11.2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji dotyczącej usług elektronicznych:

 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
 2. żądania Klienta; 
 3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

11.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Wystawienie faktury i paragonów

12.1 Transakcje sprzedaży towarów lub usług dokumentowane są paragonami fiskalnymi oraz (lub) fakturami VAT. Jeśli kupujący będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, dokonując zakupu towaru w Sklepie Internetowym wyraża wolę otrzymania faktury VAT, w tej sytuacji Klient otrzymuje wyłącznie fakturę VAT.

12.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

12.3. Klient otrzyma fakturę VAT z NIP nabywcy wyłącznie, gdy podczas składania zamówienia, w danych do faktury – na formularzu zamówienia, zaznaczy opcję „Firma” oraz poda numer NIP. 
12.4. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur (w tym faktur korygujących) w formie elektronicznej. Zgoda na stosowanie faktur elektronicznych jest równoznaczna z rezygnacją otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na stosowanie faktur elektronicznych poprzez kontakt ze Sprzedawcą pod adresem: kontakt@niewinni.pl

Przetwarzanie danych osobowych

Sprzedawca  przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje  dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

14.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

14.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

14.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

 1. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); 
 2. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Postanowienia końcowe

15.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

15.2. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi wówczas, gdy:

a) Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
b) podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
c) Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem;
d) pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

15.3. Umowa jest zawierana w języku polskim.

Amet mattis vulputate enim nulla aliquet. Id porta nibh venenatis cras sed felis dictumst vestibulum rhoncus est.
[instagram-feed cols=3 imagepadding=2]
Quick links